پیدا

گل

درخواست حذف اطلاعات

امشب حدودای ساعت ۱۱ یه خاطره گفتم بغض صدام لرزید گریه پیش دختری که حس می بهش اعتماد دارم بغلم کرد سرمو گذاشت رو شونش کاری که احتمالا همه برای دلداری انجام میدن دقیقا دقیقا 5 بعد فهمیدم اشتباه انگاری وقتی پیش ی گریه کنی دیگه اون آدم سابق نمیشی . دلم نمیخواد برگردم نمیتونم داداش کوچیکه رو ببینم .